20.07.2022 - 20.09.2022
Παλαιές φωτογραφίες κατοίκων, Μικρασιατών προσφύγων

— Κονταίικα

information

biography